You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

شناسایی نخبگان

شناسایی نخبگان

شناسایی و احراز واجدین شرایط


با وجود اینکه امر شناسائی نخبگان در حیطه وظایف مجمع حامیان نمی باشد و این مجمع با کمک از سایر مراکز ذی صلاح و با معرفی ایشان از نخبگان واجد شرایط حمایت می کند اما این مجمع به جهت ناقص بودن استقرائات و به منظور پایش اطلاعات جامعه نخبگانی و ارتقاء آن از شما عزیزان می خواهد تا در صورت تمایل و شناخت نخبگانی که واجد شرایط حمایتی و صلاحیت نخبگی هستند و در زمینه های مختلف نیاز به حمایت دارند را با پر کردن جدول زیر به ما معرفی کنید تا بعد از گذراندن مراحل شناسائی نخبگی و احراز نیازمندی آنگونه که در شان این عزیزان است و با حفظ کرامت شخصی ایشان از آنها حمایت های لازم بعمل آید.

 

جدول شناسائی و معرفی نخبگان